Governs amb Compromís

BALANÇ LEGISLATURA 2011-2015

1.- Maig del 2011, El PP perd la majoria absoluta

 • Quina situació es troba el nou govern

Un ajuntament endeutat: 20,4 milions d’euros. (31/12/10)

Un ajuntament amb dèficit a corregir: -2,3 milions d’euros (31/12/10)

Un ajuntament sense diàleg social (CES polititzat, Consell Joventut desnonat,..)

Un ajuntament absolutista, amb mi o contra mi, creador de tensions socials, un problema per al futur de la ciutat.

Un ajuntament poc transparent i manipulador.

2.- Es tanca un acord de govern, entre el PSOE-COMPROMIS i el suport extern d’EU. L’alcaldia recau en el PSOE.

 • Quins objectius es marca COMPROMIS

La aposta clara es per crear un nou govern, estable, transparent, dialogant i eficaç

No es pacta “repartir-se” el govern, tot el contrari, es pacta crear un nou govern

 • Quina responsabilitat agafa COMPROMIS al nou govern

La coordinació de l’àrea econòmica i la regidoria d’hisenda

L’àrea de sostenibilitat: Medi Ambient, Enllumenat, Residus, Aigua, Mobilitat,…

Esport, Joventut i Educació

En resum mes responsabilitat que per nombre de regidors ens tocaria. Responsabilitat en regidories i en acció de govern a la junta de govern

2.- Resum de la gestió de COMPROMIS al Govern d’Ontinyent

 • A les regidories que gestiona Compromís

A l’àrea de sostenibilitat: Estalvi energètic i canvi proveïdor Electric, tancament abocador, defensa pla de minimització de residus, camins escolars segurs, brigades forestals, nous espais naturals,..

Suport i reactivació consell de joventut, defensa escola pública, aposta per la universitat amb la nova ubicació i nova titulació, manteniment serveis educatius EOI, EPA, GABINET,..; consell esportiu i suport generalitzat a proposta dels diferents entitats esportives,…

A l’àrea econòmica i regidoria d’Hisenda

  • Reducció Deute: el deute a 31/12/14 serà de 13,6 milions d’euros. Hem reduït el deute en 6,7 milions, un 33%, passant del 86,29% dels ingressos corrents al 50,70%, recuperant així l’autonomia financera.

  • Superàvit pressupostari als exercicis 2012, 2013, 2014

  • Estalvi despesa corrent per ajustar pressupost, mantenint e incrementant els serveis a la ciutadania (mes serveis amb menys despesa corrent) Estalvis acumulats legislatura:

    • Estalvi en personal: 1,2 milions €

    • Neteja edificis: 1 milió €

    • Energia Eléctrica: 0,5 milions €

    • Telefonia: 100.000€

    • Lloguers edificis: 481.000€

    • Assegurances: 260.000€

  • Modificació ordenances fiscals: amb dos objectius afavorir persones (bonificacions fem i aigua, plusvàlues,…) incentius per crear activitat econòmica (Bonificació 95% ICIO obres menors, Exempció llicencia d’obertura nous establiments carrer major,.., bonificació 50% IAE,..

Tota aquesta gestió, sense incrementar la pressió fiscal als ciutadans, a Ontinyent situada en 440€ / habitant, front als 514 de mitjana al PV.-

 • A l’acció de govern

Aposta per reforçar dos àrees principalment, primera la de benestar social (no abandonar a les persones en aquesta crisi) el pressupost del 2014 es un 13% superior al del 2011 i la segona area que es reforça es la promoció econòmica com a foment de nova activitat econòmica amb un increment del 55% respecte del pressupost del 2011.

Plans Ocupació 2013 (40 treballadors) i 2014 (22 +20), finançament a emprenedors, accions de promoció directe del CES,…

Aposta clara per la participació, nous consells, consells amb capacitat d’actuació, es crea consell de ciutat, experiència Ontinyent Participa

Aposta per la rehabilitació de vivendes al casc antic.

Decisions complicades de les que estem orgullosos: trasllat de la policia local a la plaça major.

LES DEU ACCIONS MES DESTACADES AL GOVERN D’ONTINYENT

1,. Gestió Pressupostaria i financera

Reducció despesa corrent general, increment pressupostos per a polítiques socials, de promoció econòmica i sostenibilitat; tot reduint el deute financer, liquidant els tres darrers exercicis en positiu i recuperant l’autonomia financera.

2.- Polítiques de promoció econòmica, suport a l’emprenedor

Préstecs per a emprenedors, amb col·laboració amb Caixa Ontinyent, sense mes garantia que el propi projecte i amb condicions preferents.

Ajudes al lloguer, bonificacions fiscals a l’IAE, IBI, llicencia obertura,..

3.- Pressupost participatiu. OntinyentParticipa

Participació directa de la ciutadania en la decisió de les inversions a realitzar d’una partida concreta d’inversió (equivalent al 25% del total d’inversions). 5172 persones van participar al 2014.

4.- Autonomia als diferents consells de participació.

Consell Joventut, Consell Medi Ambient, Consell Econòmic i Social, Consell Cooperació,… tots aquets consells estan dotats amb partida econòmica i decideixen autònomament les seues activitats, ajudes,…

5.- Suport a les persones mes desfavorides

Bonificacions fiscals a la taxa del fem, de l’aigua, subvencions pagament IBI.

Increment ajudes primera necessitat, creació de la renda de suport social

6.- Canvi proveïdor energia elèctrica, suport a la creació d’una cooperativa elèctrica local.

Amb el suport de l’ajuntament s’ha creat una cooperativa de consum elèctric, contractant l’ajuntament el subministre parcial d’energia a una empresa cooperativa, després de traure a concurs públic la contractació.

7.- Premi Ciutat Sostenible 2014, en matèria d’educació ambiental

Horts Urbans, Meló d’Or, Festival cinema mediambiental, camins escolars segurs, Educació ambiental a les escoles, subvencions bicicletes elèctriques, construcció passeig perimetral.

8.- Defensa Pla de Minimització comarcal de residus.

Front a l’ imposició de la gestió del consorci de residus, obviant l’existència prèvia del pla de minimització comarcal hem defensat fins l’últim minut el dret a gestionar els nostres propis residus. Reclamant la recuperació de la gestió, la construcció de la planta i la implantació al 100% del pla de minimització de selecció en origen.

9.- Aposta per la implantació i consolidació de l’extensió universitària de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA a la ciutat.

El curs 2015-2016 s’ha implantat un nou grau, així com construït el nou aulari.

10.- Plans d’Ocupació – Pla d’Ocupació Jove

S’han desenvolupat un total de tres plans, un d’ells destinat exclusivament a joves menors de 35 anys, amb formació. En total prop de 100 persones han estat contractades temporalment per l’ajuntament, amb salaris dignes.


Governs amb Compromís

[email protected] / (+34) 963 876 389