Governs amb Compromís

INFORME AJUNTAMENT OTOS

ECONOMIA

En l’any 2003 el Grup Compromís va començar a governar en Otos. En aquell moment l’economia estava de la següent forma:

Es comptava amb un pressupost de 229.300 €

Existia un prestec en el BBVA per import 104.966,88 €.

I factures pendents de pagament per un valor de més de 60.000 €.

Per tant hi existia un deute viu de 164.966,88 €. I el nivell d‘endeutament

A data actual el nivell d’endeutament de l’Ajuntament es CERO, i el termini de pagament a proveïdors es de 7 dies (dades del quart trimestre del 2014). No existeix cap de deute, ni pòliza, ni cap factura pendent de pagament.

En en tema d’estalvi energètic cal remarcar el fet del canvi de l’enllumenament públic (s’ha canviat l’enllumenat tradicional per LED) ha suposat un estalvi de 5.500 € anuals. (despesa en 2012 per a enllumenament públic: 15.000 €, 2013: 15.000 €, 2014: 9.500 €). Cal dir que l’estalvi econòmic podria ser major, ja que l’estalvi energètic ha estat el següent:

Hem passat de consumir 106.763 kwh anuals a consumir 74.734 kwh anuals. Encara que es veu clarament que el consum energètic ha disminuit molt, l’estalvi econòmic produït podria ser major del que es. Açó es degut q com que el preu que puja es el de potencia contractada, encara que la reducció de consum ha estat molt elevada no es veu relexat com caldria en l’estalvi econòmic (que podria ser major).

També contem amb una instal·lació municipal de producció d’energía solar fotovoltaica situada en la coberta del pabelló esportiu que genera el 47,56 %, es a dir, quasi la meitat del consum de la totalitat de les instal·lacions municipals.L’Ajuntament d’Otos acompleix el protocol europeu 20/20/20. (REDUCCIO DEL CONSUM ENERGETIC EN UN 20%, GENERACIÓ D’ENERGIA CONSUMIDA PEL MUNICIPI AL MENYS UN 20 %, TOT AIXÒ ABANS DEL 2020).

EDUCACIÓ

L’actual equip de govern ha estat treballant durant molts anys per aconseguir la creació de l’escola infantil muncipal autoritzada per la Conselleria d’Educació. L’any 2013 es va redactar el projecte i es van realitzar les obres per valor de 30.718 € per adequar l’escola infantil . Posteriorment es va fer el procés de sel·lecció del personal docent necessària per al seu funcionament (entrant a formar part de la plantilla de personal de l’Ajuntament). Finalment en el mes de novembre de 2013 l’Escola Infantil Municipal d’Otos es va posar en funcionament.

En l’actualitat hi ha 8 xiquets a l’escoleta, i es l’Ajuntament el que s’encarrega del finançament de tota la despesa que les quotes dels pares no cobreixen. (Per al 2015 el pressupost per a la despesa de l’escoleta es d’uns 20.000 € (salari, llum, manteniment….).

En conclusió: d’un pressupost total de 305.210,51 € per a l’any 2015, l’Ajuntament d’Otos destina el 29,11% del mateix a despesa social (esports, cultura, educació, serveis socials, festes, turisme, serveis prestats per l‘ajuntament), el 39% a despesa de personal.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

L’Ajuntament celebra al llarg de l’any consells de participació ciutadana on els veïns i veïnes del poble manifesten les seues oponions, queixes, idees…. , i on l‘equip de govern també explica i demana opinió del que va a fer-se en el municipi.

En les oficines de l’Ajuntament no existeix cap despatx tancat i els expedients estan a l’abast de tots els regidors de la corporació, tots ells tenen clau de les dependencies i poden accedir en qualsevol moment a tota la informació.

En quant als plenaris cal dir que es fan ban informatius per comunicar dia i hora dels mateixos. Els veïns i veïnes participen dels plenaris.

Afegir a tot açò que Otos compta des del mes de març de 2014 amb la Càtedra Antoni Miró d’Art Contemporani. Mitjançant un conveni signat entre la Universitat d’Alancant i els Ajuntaments d’Otos i Alcoi, i amb un patrimoni artístic format per 80 gravats, més 25 obres de l’autor que formes la sèrie Ciutats i 12 escultures, s’ha creat la Càtedra Antoni Miró d’Art Contemporani, sent el Palau d’Otos el custodi de tota aquesta obra.


Governs amb Compromís

[email protected] / (+34) 963 876 389